گل نرگس www.gnn.ucom.ir ای سید ما ، ای مولای ما ما آنچه باید بكنیم ، انجام می دهیم ، آنچه باید هم گفت ، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندك آبرویی هم دارم، كه این را هم خود شما به ما دادید. همه این ها را من كف دست گرفتم؛ در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم كرد؛این ها هم نثار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا كن برای ما؛ صاحب ما تویی،‌ صاحب این كشور تویی، صاحب این انقلاب تویی؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما *********************************** گرچه من سرباز هیچ و ساده ام/ سرخوشم مهدی بود فرمانده ام/ گرچه شد فرمانده ام غایب ولی/ دلخوشم بر نایبش سید علی... *********************************** من هستم،امّا اگر در این راه زنده نماندم ،به یاد محسن فاطمه گریه کن،اگر سلاح دشـمــن قلبم را پـاره پـاره کــرد ، بـه یـاد حسنش گریه کن و اگر تیر بر تارک سـرم خورد و آن را دو نیم کــرد ، به یــاد شوی فاطمه گریه کن و اگر بدنم را پاره و لهیدهیافتی ، به یاد حسینش گریه کن ولــی اگر جسمم را دیگرهرگز نیافتی ، به یـادفاطمه گریــه کن که من نیــز به یـــاد او بارها گریه کردم و همیشه گریه خواهــم کرد؛ چون از او مظلــــوم تر ســـراغ ندارم. اینک من می مانم تا انتقام سیلی زهرا (س) بگیرم. http://golenarges-ma.mihanblog.com 2020-08-01T08:17:38+01:00 text/html 2014-09-08T15:19:07+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1626 <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_693689"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:803px" data-collapsed="803"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/8F4gWjRhz9ih_OEtxr1n0RIVsVSPwv0GXFhISv06SHV3JVGyY5b4Ow/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/708676?lid=693689" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/8F4gWjRhz9ih_OEtxr1n0RIVsVSPwv0GXFhISv06SHV3JVGyY5b4Ow/s/w535/" alt="افسران - تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد"></div> </div> </div></div> </div> </div> <br><font size="3">جان ما را بگیرد آنکه خودش<br> حفظ کرده همیشه جانت را<br> خبر رفتن اتاق عمل<br> کشته از صبح عاشقانت را<br> *<br> تو مسیحی و این دل شیدا<br> به هوایت همیشه مسلوب است<br> جان عالم فدای نامت، ما<br> نگرانیم، حالتان خوب است؟ </font> text/html 2014-07-28T14:18:20+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور عید سعید و خجسته فطر مبارک... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1625 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:668.75px" data-collapsed="668.75"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Pir7gSC-UytRHR6unYLYg65FY5AjyaKE-EAYmU1oDqv4NVQjfM_dzg/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/667148?lid=660776" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Pir7gSC-UytRHR6unYLYg65FY5AjyaKE-EAYmU1oDqv4NVQjfM_dzg/s/w535/" alt="افسران - افسران عید سعید و خجسته فطر مبارک..."></div> </div> <br><font size="3">عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت</font><br></div> text/html 2014-07-23T06:33:54+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور غزه را کمک کنید... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1624 <div class="media_row " style="height:749.12938331318px" data-collapsed="749.12938331318"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/sM2ZlyTEOPhPQnlowBIi5HwVWUlUh_0q6bYvB96eeKbXuXlR08EorQ/s/w100/"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <div class="media_row " style="height:749.12938331318px" data-collapsed="749.12938331318"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/sM2ZlyTEOPhPQnlowBIi5HwVWUlUh_0q6bYvB96eeKbXuXlR08EorQ/s/w100/" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/655737?lid=652341" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/sM2ZlyTEOPhPQnlowBIi5HwVWUlUh_0q6bYvB96eeKbXuXlR08EorQ/s/w535/" alt="افسران - پوستر / غزه را کمک کنید..."></div> </div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </div> text/html 2014-07-18T18:54:36+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور شهادت امام علی (علیه السلام) http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1623 <div class="media_row " style="height:756.59492588369px" data-collapsed="756.59492588369"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/dp9Eq4QBn4OKGx7QX6Ecjc1mOS-RPqjABMdExCg2gYmeOtIerbVfIQ/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/656164?lid=652675" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/dp9Eq4QBn4OKGx7QX6Ecjc1mOS-RPqjABMdExCg2gYmeOtIerbVfIQ/s/w535/" alt="افسران - پوستر : شهادت امام علی (علیه السلام)"><br><br><br><font size="4"><b><i><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت </span></i></b><b><i><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Davat&quot;"><a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86" itemprop="keywords"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>#</span><span style="font-family:&quot;B Davat&quot;; text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">امیرالمومنین</span></a></span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><i><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، حضرت </span></i></b><b><i><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"><a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C" itemprop="keywords"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none; text-underline:none"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>#</span><span style="font-family:&quot;B Davat&quot;;text-decoration:none;text-underline: none" lang="AR-SA">علی</span></a></span></i></b><b><i><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">(علیه السلام)</span></i></b></font><span dir="LTR"><br> <br> </span><span dir="LTR"><a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">مولا</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">شیعه</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">تشیع</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">شب_قدر</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%82%D8%AF%D8%B1" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">قدر</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">رمضان</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">پوستر</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%AD" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">طرح</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">طرح_شهادت</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C" itemprop="keywords">#<span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">طرح_مذهبی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <a href="http://www.afsaran.ir/tag/shia" itemprop="keywords">#shia</a></span><br></div> <br><br><br><br></div><h2 itemprop="headline"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/link/652675"> </a></h2> text/html 2014-07-16T18:49:07+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور مولای یا مولای http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1622 <div class="media_row " style="height:735.625px" data-collapsed="735.625"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-j0uBz05fWexpAaROd2KDRVaHGbymQ33xEa15Duswiu3nC0Z6tXh1A/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/655256?lid=652213" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-j0uBz05fWexpAaROd2KDRVaHGbymQ33xEa15Duswiu3nC0Z6tXh1A/s/w535/" alt="افسران - مولای من...."><div class="media_row " style="height:autopx" data-collapsed="auto"> <div class="media_box audio"><br><br>امام خامنه ای:<br> <strong>«در حقیقت از شب قدر، انسان مؤمن روزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار، سال نوی را آغاز میکند.در شب قدر تقدیر <br>او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته میشود. انسان وارد یک سال نو،<br>&nbsp;مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نو و در واقع یک حیات نو و ولادت نو میشود.»</strong><br></div> </div> <strong></strong></div> </div> <br><br> text/html 2014-07-11T12:40:47+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور دین از سیاست جداست یعنی............ http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1621 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:994.8595505618px" data-collapsed="994.8595505618"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/EwWaF8-fr5rJvYONghArGvLtWRf2r7EoDYe0Zsss3lRb-m3uwWbwuA/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/649880?lid=647529" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/EwWaF8-fr5rJvYONghArGvLtWRf2r7EoDYe0Zsss3lRb-m3uwWbwuA/s/w535/" alt="افسران - دین از سیاست جداست یعنی............"><br>دفن غریبانه رسول الله<br> یعنی<br> در و دیوار و کوچه و تنهایی مولا<br> یعنی<br> کشیدن سجاده از زیر پای کریم اهل بیت<br> یعنی<br> گودال!!!<br> یعنی<br> شام و محله یهود<br> یعنی ...<br></div> </div> </div> text/html 2014-07-11T06:10:07+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور امت محمد امین در خوابی عمیق برای پیروزی برزیل دعا می کنند....!!! http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1614 <br><br><div class="media_photoset" align="center"> <div class="media_row " style="height:676.67984189723px" data-collapsed="676.67984189723"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-qG8DdbMd7IkvkbgRv_uhwk0zXTt_vJiYN6TOIcxdy7OAgkUKeJiiA/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/649700?lid=647394" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-qG8DdbMd7IkvkbgRv_uhwk0zXTt_vJiYN6TOIcxdy7OAgkUKeJiiA/s/w535/" alt="افسران - امت محمد امین در خوابی عمیق برای پیروزی برزیل دعا می کنند....!!!"></div> </div> <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">سخت ترین رمضانی که برمسلمان ها می گذرد</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">نه فانوس قاهره روشن است</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">ونه بلند گوهای مسجد دمشق اذان می گویند</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">بازار های بغداد بسته شده اند</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">شهرقدس هنوز در اسارت به سر میبرد</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">غزه بمباران می شود</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA">امت محمد امین در خوابی عمیق برای <span style="color:yellow;background:silver;mso-highlight: silver">پیروزی برزیل</span><span style="color:yellow"> </span>دعا</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....!!!<br> <br> <br> <br> </span><span style="font-size:36.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;; color:#33CC00;background:white" lang="AR-SA">اللهم عجل لولیک الفرج</span><span style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><br></div><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font color="#33CC00" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div> text/html 2014-07-09T20:25:09+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور سرباز امام سیدعلی http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1613 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:285px" data-collapsed="285"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ZYPsZXoaaAB3kaxHYChVxNlw5NJfP3f7pFmeCFsCFL-ySlqOcBcP-A/s/w100/"><div align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/648596?lid=646575" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ZYPsZXoaaAB3kaxHYChVxNlw5NJfP3f7pFmeCFsCFL-ySlqOcBcP-A/s/w535/" alt="افسران - سرباز امام سیدعلی"><br></div><br><div align="center"><font color="#CC0000" size="3">سلامتی امام خامنه ای و آیت الله جوادی آملی و همه ی یاوران امام و انقلاب 3 صلوات</font><br></div></div> </div> </div> text/html 2014-07-09T20:19:46+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور اینجا که راه می روم احساس میکنم ... حالِ دلـم قدم به قدم فـرق می کنـد.... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1612 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:480px" data-collapsed="480"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/f5vBc7bv-NfsWUG-8x-1U4FMwaLAlrW5aBxOTmTMRubtAK6XG6r2hA/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/648614?lid=646588" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/f5vBc7bv-NfsWUG-8x-1U4FMwaLAlrW5aBxOTmTMRubtAK6XG6r2hA/s/w481/" alt="افسران - اینجا که راه می روم احساس میکنم ... حالِ دلـم قدم به قدم فـرق می کنـد...."></div> </div> </div> text/html 2014-07-05T13:49:29+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور سؤال نزار قطری از داعش http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1611 <font color="Red" size="3"><b>نزارالقطری مداح مشهور اهل بیت با قرار دادن این عکس <br><br>در صفحه اتجماعی خود از گروهک داعش پرسید:<br><br>&nbsp;اینها علمای ما هستند داعش، علمای شما کجا هستند؟<br><br><br></b></font><font size="3"><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1393/04/26d55ec900b04063a088c7db3e789b9e.jpg" alt="" border="0"></font><br> text/html 2014-07-05T13:41:57+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور هواتو کردم......... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1610 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:566px" data-collapsed="566"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media3.afsaran.ir/siwctoZi_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/643632?lid=642145" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/siwctoZi_425.jpg" alt="افسران - هواتو کردم........."></div> </div> </div> text/html 2014-07-05T12:52:35+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور حرفی ندارم .... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1608 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:428px" data-collapsed="428"> <div class="media_box image " title="http://media3.afsaran.ir/sisGugim_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/639697?lid=638950" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/sisGugim_535.jpg" alt="افسران - حرفی ندارم ...."></div> </div> </div> text/html 2014-07-02T15:30:42+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور من دوستت دارم....... http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1609 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:708px" data-collapsed="708"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media3.afsaran.ir/sidmY8q5_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/640149?lid=639360" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/sidmY8q5_506.jpg" alt="افسران - عشق من"></div> </div> </div> text/html 2014-07-02T12:36:51+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور قابل توجه فعالان فضای مجازی http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1606 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:910px" data-collapsed="910"> <div class="media_box image " title="http://media3.afsaran.ir/siVPGmZQ_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/638533?lid=637955" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/siVPGmZQ_535.jpg" alt="افسران - قابل توجه فعالان فضای مجازی"></div> </div> </div> text/html 2014-07-02T08:31:41+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور عکس نوشته http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1607 <p style="text-align: center;" align="center"><img src="http://axgig.com/images/19694915681170965033.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="430"></p> text/html 2014-07-02T07:25:49+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور حجاب http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1605 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:450px" data-collapsed="450"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media3.afsaran.ir/siPFLNXP_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/639422?lid=638689" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/siPFLNXP_421.jpg" alt="افسران - بچه هیئتی 838"></div> </div> </div> text/html 2014-07-01T08:04:59+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/472 <font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"> <p align="center"><a id="irc_mil" href="http://madaramzahra.parsiblog.com/" data-ved="0CAgQjRwwAA" style="font-family: 'Times New Roman'; border: 0px;"><img src="http://media.afsaran.ir/siPUVG_535.jpg" id="irc_mi" style="background-image: linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); -webkit-background-size: 21px; background-size: 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65098) 0px 5px 35px; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65098) 0px 5px 35px; margin-top: 61px; background-position: 0px 0px, 10px 10px;" height="473" width="507"></a></p><p align="center"><font color="#990000" size="4"><strong>سلام بر دلهایی که&nbsp; در کلاس انتظار غیبت نکرده اند...</strong></font></p><p align="center"><font color="#33cc00">سلام به&nbsp;همه&nbsp;بازدیدکنندگان عزیز&nbsp;&nbsp;تاکنون بیش از</font><font size="3"><font size="5"><font color="#ff0000">*</font><font color="#ff0000">148000</font><font color="#ff0000">*</font></font><font color="#33cc00">صلوات</font></font><font color="#33cc00">&nbsp;جهت</font></p><p align="center"><font color="#33cc00">&nbsp;تعجیل در امر فرج آقا&nbsp;امام&nbsp;زمان(عج)ارواحنا الفداء توسط&nbsp;بازدیدکنندگان&nbsp;<br></font></p><p align="center"><font color="#33cc00">عزیز و&nbsp;گرامی&nbsp;فرستاده شده.&nbsp;شما که&nbsp;تا کنون موفق به شرکت&nbsp;</font></p><p align="center"><font color="#33cc00">نشده اید&nbsp;و&nbsp;یا حتی قبلا&nbsp;شرکت&nbsp;کرده اید&nbsp;در این</font></p><p align="center"><font color="#33cc00">&nbsp;ختم&nbsp;صلوات&nbsp;شرکت کنید.ان&nbsp;شاءالله</font></p><p align="center"><font color="#33cc00">اجرتون&nbsp;با خود آقا.</font></p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">********************************************************</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">تاکنون بالغ بر2170نفر در این ختم صلوات شرکت کرده اند و<font size="3">&nbsp;بیش از<font size="3">&nbsp;148000&nbsp;</font></font>صلوت&nbsp;<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">فرستاده شده و ده ها وبلاگ این&nbsp; حقیر رو در این&nbsp;<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">طرح</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;همراهی میکنن<br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="5"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center">عزیزان وبلاگ نویسی ک تمایل دارن برای توسعه ی این</p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center">طرح(ختم صلوات)همکاری بکنن بسم ا...</p><p align="center">********************************************************</p><p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">********************************************************</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">********************************************************</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font style="text-align: start;" size="3"><font size="3"></font></font><span style="font-size: 11px; text-align: start;"></span></p><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;باعرض سلام و خداقوت خدمت شما وبلاگ نویس محترم،</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">بنده یه پییشنهاد داشتم،</font><br><br><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">پیشنهاد این حقیر</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;اینه که اگه تمایل دارین،شما هم در این طرح بنده</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">&nbsp;رو&nbsp;</span></div><br><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">همراهی کنید</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;و گامی رو جهت تعجیل در فرج</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;و سلامتی آقا&nbsp;</font></div><br><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">امام زمان(عج)</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">ارواحنا الفداء</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;بردارید.بنده میتونم</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;کد</font></div><br><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">همین</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;ختم</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">صلواتمو&nbsp;</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">در اختیارتون بذارم و تو</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;</font></div><br><div><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">وبتون بذارین&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">تا به</span><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">اتفاق و همراهی&nbsp;</span></div><br><div><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">همدیگه بتونیم تعداد</span><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">بیشتری</font></div><br><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">صلوات ختم کنیم.</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">اجرتون</span><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">&nbsp;با&nbsp;</font></div><br><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">خود آقای&nbsp;</font><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">خوبیها منتظر&nbsp;</font></div><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3"><br></font></div><div><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="3">جوابتون&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">هستم...</span></div><br><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="3">التماس دعا</font><br><br><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="3">یاعلی&nbsp;&nbsp;</font><font size="3"><br></font><br><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#ff0000">"این ختم&nbsp;صلوات در اواسط&nbsp;ستون سمت چپی وب&nbsp;قرار داده شده است"<br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><font size="3">******************</font>عقب نمونی منتظر<font size="3">******************</font></font></p><div><font style="text-align: start;" size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-06-28T20:11:10+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور حلول ماه مبارک رمضان تهنیت باد http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1604 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:301px" data-collapsed="301"> <div class="media_box image " title="http://media3.afsaran.ir/sidMBpXn_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/635588?lid=635608" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/sidMBpXn_535.jpg" alt="افسران - حلول ماه مبارک رمضان تهنیت باد "></div> </div> <br><br><br>حلول ماه مبارک رمضان،<br> ماه رحمت و مغفرت بر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت باد. <br></div> text/html 2014-06-28T20:00:30+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور به افتخار شهدا صلوات !!! http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1603 <div align="center"><br></div><div class="media_photoset" align="center"> <div class="media_row " style="height:314px" data-collapsed="314"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media3.afsaran.ir/siXzL0th_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/635375?lid=635431" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/siXzL0th_419.jpg" alt="افسران - به افتخار شهدا صلوات !!!"></div> </div> </div><div align="center"><font size="3">به افتخار جوونایی که نه مثل یوز پلنگ بلکه مثل شیر ،</font><br><font size="3"> نه نود دقیقه بلکه هشت سال ،</font><br><font size="3"> نه جلوی توپ فوتبال بلکه جلوی توپ تانک ،</font><br><font size="3"> نه مقابل یک کشور بلکه مقابل بیست و هفت کشور دفاع کردند</font><br><font size="3"> و یه میلیمتر از خاکمون رو به دشمن ندادند تا ایران و ایرانی همیشه </font><br><font size="3">قهرمان باشه وپرچمش بالا .<br>شادی روحشون صلوات </font></div> text/html 2014-06-19T14:39:57+01:00 golenarges-ma.mihanblog.com محسن اکبرپور اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ http://golenarges-ma.mihanblog.com/post/1602 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:400px" data-collapsed="400"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media3.afsaran.ir/sickirZT_100.jpg"><img title="//www.afsaran.ir/media/624481?lid=627448" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/sickirZT_500.jpg" alt="افسران - اگه گفتی اشتباهش کجاست؟"></div> </div> <br>اگه گفتی اشتباهش کجاست؟<br> بسم الله الرحمن الرحیم<br> قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد<br> بسم الله الرحمن الرحیم<br> قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد<br> بسم الله الرحمن الرحیم<br> قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد <br></div>